Политика за защита на личните данни

„Релакс Пойнт БГ“ ООД, гр. Варна, ул. „Антон Неделчев 38“, ет.2, ап.6, ЕИК: 206036770, тел. за връзка: 0888558551, прилага в търговските си взаимоотношения с Клиентите настоящите Общи условия, където „Релакс Пойнт БГ“ ООД е наричан в настоящия текст за краткост "Администратор" или „Релакс Пойнт БГ“ а субект на лични данни е всяко физическо и/или юридическо лице, чиито Лични данни се обработват.

ПРЕАМБЮЛ

„Релакс Пойнт БГ“, като администратор на лични данни, събира и обработва определена информация за физически и/или юридически лица.

Настоящата политика за защита на личните данни урежда как да бъдат събирани, обработвани и съхранявани личните данни, за да отговарят на стандартите в организацията на Администратора и да са в съответствие с правните изисквания.

I. Правно основание

Настоящата Политика за защита на личните данни се издава на основание Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR).
Българското законодателство и GDPR предвиждат правила как организациите, вкл. „Релакс Пойнт БГ“ ООД, трябва да събират, обработват и съхраняват лични данни. Тези правила се прилагат от Администратора независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители. Администраторът предприема необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на незакономерно разкриване. Лични данни представлява всяка информация, отнасяща се до физическо и/или юридическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Обработване на лични данни представлява всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

Администраторът на лични данни е запознат с принципите, предвидени в GDPR и ги следва:

 • личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. Потребителят дава доброволно своето съгласие за обработване на предоставените от него лични данни в процеса на регистрация на профил или при заявяване на поръчки тип „групово пазаруване“ от Търговци-продавачи за публикуване оферти за продажба от разстояние на техни услуги/стоки към крайни Потребители-купувачи в системата на „Релакс Пойнт БГ“ чрез поставянето на съответната отметка;
 • личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Обработването на лични данни с цел реклама и маркетинг става само с доброволното съгласие на потребителя и може да бъде прекратено по всяко време по негово желание от менюто за редакция на профил;
 • личните данни са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват. С цел съставянето на потребителски профил, клиентът попълва име и фамилия, телефонен номер, e-mail адрес. С цел изпълнението на поръчките на клиента заедно с данните от регистрацията му се събират и данни: адрес за доставка, имена и телефонен номер на получател (ако е друго лице), IP-адрес от който е направена поръчката, снимки (прикачени от потребителя с цел използването им при изпълнение на поръчка), финансови данни;
 • всеки потребител е длъжен да следи за точността на личните данни, които предоставя и при необходимост да ги поддържа в актуален вид. Системата на „Релакс Пойнт БГ“ позволява всеки потребител да види предоставените от него лични данни и ако е нужно да подаде заявка за корекция.
 • личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на засегнатите лица за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. „Релакс Пойнт БГ“ съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, „Релакс Пойнт БГ“ полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
 • личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки. Всички връзки сървър-клиент се осъществяват само чрез криптирана връзка посредством https протокол. Повече информация за SSL сертификата на https://www.relaxpoint.bg можете да получите по всяко време като кликнете в полето за URL на Вашия уеб браузър.
 • право на изтриване ("право да бъдеш забравен") на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание. Всеки потребител разполага с възможност по всяко време да подаде заявка за изтриване на потребителския му профил и всички свързани с него лични данни. Администраторът се задължава да разгледа и изпълни искането без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. На потребителя може да бъде отказано изтриване на неговия потребителски профил и свързаните с него лични данни за установяване, упражняване или защитата на правни претенции, в случаите, в които той има неизпълнени ангажименти във връзка с направени от него поръчки/неизпълнени от него поръчки, които по смисъла на ЗЗП са договори от разстояние. Такива ангажименти могат да бъдат ненаправени плащания (както за стойността на стоките, така и за куриерски услуги), неполучени или неправомерно отказани стоки, неизпратени или неизползвани стоки и услуги.
 • право на преносимост на данните - субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

II. Цели на Политиката

Настоящата Политика цели Администраторът:

 • да бъде в съответствие с приложимото законодателство по отношение на личните данни и да следва установените добри практики;
 • да установи механизмите за водене, поддържане и защита на отчетните регистри;
 • да установи задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни и/или лицата, които имат достъп до лични данни и работят под ръководството на обработващите лични данни, тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения;
 • да защитава правата на персонала, клиентите и партньорите;
 • да установи необходимите технически и организационни мерки за защита личните данни от неправомерно обработване (случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни);
 • да бъде защитен при риск от нарушения.

III. Обхват

Настоящата Политика се прилага по отношение на обработването на лични данни на служители, управители, клиенти, доставчици, контрагенти, бизнес контакти и други физически и/или юридически лица, с които Администраторът има връзка, иска да установи бизнес контакт или са ползватели на онлайн платформатa relaxpoint.bg

IV. Събиране на лични данни

Администраторът събира личните данни във връзка с изпълнението на следните цели:

1. За дейността на онлайн платформата relaxpoint.bg – място, където Търговци-продавачи публикуват оферти за продажба от разстояние на техни услуги/стоки към крайни Потребители-купувачи.

2. За маркетингови цели – след получаване на изрично съгласие от субектите на лични данни.

3. За статистически цели.

Личните данни за всяко лице се предоставят доброволно от самите лица и се събират от Администратора в изпълнение на нормативно задължение, във връзка със сключването на договор и/или изпълнения на задълженията по сключен договор съгласно разпоредбите на Търговския закон, Закона за счетоводството, Закона за задълженията и договорите, Закона за данъка добавена стойност и др., и условията посочени в търговски договор със съответния клиент чрез: хартиен носител – писмени документи, по електронна поща – предоставени във връзка с изпълнението на търговски договор и/или чрез попълване на регистрационна форма.

V. Обработване на личните данни

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Администраторът събира и използва лична информация, за да разбере по-добре нуждите и интересите на клиентите и да предложи по-добро обслужване. В допълнение към информацията, която клиентите предоставят, „Релакс Пойнт БГ“ може също така да събира информация по време на потребителската сесия в онлайн магазина чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.

Данните и личната информация, предоставена от потребителите, се използва от „Релакс Пойнт БГ“ за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с потребителите относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Информацията, която събира „Релакс Пойнт БГ“ за да разбере потребностите и интересите на своите клиенти помага да бъде направено посещението на всеки потребител последователно и персонализирано. Например, Администраторът може да използва личните данни на потребителя, за да помогне при попълване на поръчка, да информира относно продукти или услуги да предостави услуги и поддръжка, да
извести за нови услуги или други ползи, да предостави персонализирани промоционални оферти, да избере съдържание, което да бъде показано на потребителя и други.

Данните, които потребителите предоставят, са: име, фамилия, адрес за доставка, е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адрес за доставка, телефонен номер), и финансови данни.
Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от системата на „Релакс Пойнт БГ“ , като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузера и версията на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, като например „Последно разгледани“; URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на cookies; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.

Ние от „Релакс Пойнт БГ“ ценим високо личното пространство на своите клиенти. Всички данни са поверителни и не се предоставят на трети лица. Изключение прави само предоставянето на данните на Потребителя-купувач на Търговеца-продавач и на куриерската фирма за доставка, а именно: име и фамилия, телефон, е-mail адрес, адрес за доставка. Данните могат да бъдат предоставени и ако бъдат изискани по законен ред от полиция, прокуратура или следствени служби.

Ако имате въпроси относно Вашите лични данни или желаете да промените нещо в тях, можете да се свържете с екипа на „Релакс Пойнт БГ“ чрез формата за онлайн контакт или на телефoн 0888558551.

VI. Регистриране и сигурност на потребителския профил

Регистрация.

В онлайн платформата relaxpoint.bg потребителят-купувач може да поръча чрез регистрация. Регистрирайки се, потребителите използват много предимства като запомняне на въведените данни за повторно ползване, запомняне на направените от тях поръчки, натрупване на бонуси и получаване на отстъпки и др.

При своята регистрация потребителят се задължава да предостави точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновява своевременно така, че да я запазва точна, вярна и пълна.

В онлайн платформатa relaxpoint.bg чрез своята регистрация Търговецът-продавач осъществява създаването и поддържането на търговски взаимоотношения между него и Администратора с цел сключване на договори, бизнес комуникация, осигуряване на възможност за публикуване на оферти в Платформата, обслужването и поддръжката им.
Чрез регистрационната форма Администраторът събира следния тип информация:

персонална: електронна поща, име, фамилия, телефонен номер.
неперсонална: браузърът който ползвате, IP адрес, операционна система, тип устройство и др.

Информацията бива използвана от „Релакс Пойнт БГ“ за връзка и комуникация по телефон или e-mail.

Сигурност на профила.

„Релакс Пойнт БГ“ препоръчва на своите клиенти да използват сложни пароли и да пазят конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизат в сайта, за да се избегне неоторизиран достъп. При всеки достъп посредством акаунт на даден потребител последният поема отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването на сайта чрез този акаунт.

Чрез използването на сайта, потребителите се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица.

Ако потребителят има съмнения относно неоторизирана употреба или злоупотреба при използване на акаунта е необходимо незабавно да информира Администратора за това.

VII. Нарушения. Уведомяване за нарушения

Нарушение на сигурността на данни възниква, когато личните данни, за които „Релакс Пойнт БГ“ отговаря, са засегнати от инцидент със сигурността, в резултат на който се нарушава поверителността, наличието или целостта на личните данни. В този смисъл, нарушение на данните възниква, когато има нарушение на сигурността, водещо до инцидентно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, нерегламентирано разкриване на данни, които се предават, съхраняват или се обработват по друг начин.

В случай на нарушение на сигурността на личните данни, което съществува вероятност да породи риск за правата и свободите на физическите лица, Администраторът (чрез съответния служител), без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като е разбрал за него, уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.

Администраторът документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, включително фактите, свързани с нарушението, последиците от него и предприетите действия за справяне с него.

VIII. Допълнителни разпоредби

Повече информация за начина на работа на Платформата можете да намерите в Общите условия за ползване на сайта, от които Настоящата политика е неизменна част.

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.

Политика за използване на бисквитки (COOKIES)

Политика за използване на бисквитки (COOKIES)

НАШИЯТ САЙТ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ (COOKIES)

Този сайт използва Бисквитки – какво означава това?

Сигурно вече сте чели подобни съобщения в стотици сайтове в нета. А причината е, че това чисто и просто се изисква по закон. Никой няма право да събира Ваши лични данни или информация за поведението ви онлайн (а и офлайн), още повече да ги използва и обработва, без Вашето изрично съгласие. А Бисквитките правят точно това. Те събират разнообразна информация за Вашата персона и поведението ѝ в Интернет. И за всеки уважаващ себе си собственик на сайт е важно да има Вашето съгласие за това. Ние също държим да уважим правата и свободите на всички, затова и още с влизането в сайта, Ви атакуваме с информацията, че използваме Бисквитки.

Каква информация събират нашите Бисквитки?

Вероятно попадате в полезрението на бисквитките от две страни – заради Google Analytics и от страна на социалните мрежи Facebook Pixel. Какво означава това?

Google Analytics е един от основните инструменти, които използваме да следим трафика към сайта си и профила на аудиторията си. Платформата на Google събира най-разнообразни данни, върху които ние нямаме контрол, но можем да наблюдаваме и анализираме. Това включва данни за пол, възраст, локация, интереси и др. Ние имаме достъп до тях единствено в агрегиран вид и по никакъв начин не можем да разпознаем кой точно от потребителите кои страници е разглеждал и какво друго е правил. Ползваме тази информация, за да си правим базови изводи като например какъв процент от посетителите ни са в България или в други страни, или пък кои са най-посещаваните ни страници. Истината е, че Google Analytics събира хиляди видове данни, но ако искате да се запознаете с тях подробно, може би е добре да си отделите малко повече време и да прочетете техните условия: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=bg.

Можете да изключите събирането на данни от Google Analytics чрез съответните настройки на вашия браузър, чрез бутона Бисквитки настройки или като кликнете на горния линк. При последната опция на компютъра ви ще бъде създадено Opt-Out-Cookie (бисквитка за отказ), което предотвратява бъдещето събиране на данните ви, когато посетите тази страница.

Нашата уеб страница използва Facebook-пиксел. Facebook-пикселът е HTML код на нашата уеб страница, който ни позволява да задаваме, измерваме и оптимизираме аудитория при провеждането на маркетингови кампании. Facebook-пикселът измерва реализациите на различните устройства, позволява автоматично създаване на целеви групи от посетители на сайта, както и повторно насочване и създаване на динамични реклами.

Чрез Facebook-пиксела не събираме лична информация директно, а вместо това използваме наличната информация за потребителя с цел повторно насочване към нашата уеб страница при сърфирането му в Интернет. При това действие обаче ние не знаем персонална информация за конкретния потребител – например кой е потребителя.

Този уеб сайт използва Google AdWords, услуга за ремаркетинг и поведенческо насочване предоставена от Google. С тази услуга рекламната дейност на https://www.relaxpoint.bg се свързва с рекламната мрежа Adwords посредством „бисквитки“. "relaxpoint.bg” не идентифицира и не събира данни за потребителите посредством Google AdWords. Можете да се откажете от показване на реклама чрез Google AdWords.

В страницата ни може да са интегрирани бутони за споделяне към социалните мрежи. За целта използваме приложението AddtoAny. При използването на това приложение не събираме лични данни. Запознайте се с Политика за поверителност (Privacy Policy) на AddtoAny.

Всички бутони за споделяне са настроени в съответствие с изискванията за защита на личните данните. Само когато кликнете върху съответния "бутон за споделяне" на този уебсайт (и то само тогава), се установява пряка връзка между вашия браузър и сървъра на администратора на съответната социална мрежа. Според администраторите на социалните мрежи, не се събират лични данни от социалните мрежи без кликване върху съответния бутон за споделяне.

Само при регистрирани членове се събират и обработват такива данни, включително и IP-адреса. Ако не искате Вашето посещение на нашия уебсайт да бъде свързано със съответния потребителски профил в социалната мрежа, моля, излезте от потребителския си профил в съответната социална мрежа.

Като собственик на тази Интернет страница нямаме информация за съдържанието на предоставяните данни и за начина на тяхното използване от страна на социалните мрежи. За повече информация относно използването на данни от социалните медии вижте правилата за поверителност на съответните социални мрежи.

Форма за регистрация

Единственото място, където ние директно събираме информация за Вас, е формата ни за регистрация на профил.

Не искам бисквитки!

Научете как може да спрете бисквитките директно от браузъра който използвате:

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies

Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari

http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Не забравяйте, че като потребител имате следните права по отношение на личните данни:

Имате право на улеснен достъп до данните, които се събират за вас. Това включва и предоставяне на повече информация за обработването на данните и гарантиране, че тази информация е налична по ясен и разбираем начин. Надяваме се, че текстът по-горе обяснява добре как събираме данни и за какво ги използваме. Моля, не се колебайте да ни пишете, ако имате нужда от повече информация. Ще се радваме да отговорим!

Право на изтриване („право на забравяне“). Когато дадено лице вече не желае данните му да се обработват и не съществува законна причина те да се съхраняват, данните ще бъдат изтрити.

Промени в политиката за бисквитките

Всички евентуални бъдещи промени в нашата Политика за бисквитки ще бъдат публикувани на тази страница.

За контакти

Ако имате въпроси, коментари или искания, свързани с тази Политика за бисквитките, можете да се свържете с нас от страницата Контакти https://www.relaxpoint.bg/kontakti.