Условия за ползване

Общи условия

С използване на интернет сайта на „Релакс Пойнт БГ“ ООД, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и че носите отговорност по действащото българско законодателство.

Интернет страницата на „Релакс Пойнт БГ“ ООД е разработен и се поддържа от „Релакс Пойнт БГ“ ООД, вписано в Търговския регистър на агенция по вписванията с ЕИК: 206036770, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Антон Неделчев 38“, ет.2, ап.6, e-mail адрес: admin@relaxpoint.bg, наричано по-долу за краткост Администратор.

Настоящите Условия уреждат взаимоотношенията между Търговците-продавачи, Администратора и Потребителите-купувачи на Интернет страницата на „Релакс Пойнт БГ“ ООД във връзка с ползването на сайта и поражданите от това права и задължения за трите страни - за осъществяване на виртуални контакти между Търговци-продавачи и потенциални Потребителите-купувачи.

Администраторът може да преразгледа и обнови тези "УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ" по всяко време. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Администратор (на сайта) - „Релакс Пойнт БГ“ ООД ЕИК: 206036770, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Антон Неделчев 38“, ет.2, ап.6, e-mail адрес: admin@relaxpoint.bg

Интернет сайтът (или сайтът) е съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра при изписване на електронния адрес https://www.relaxpoint.bg;

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (посетител на сайта, потенциален купувач или предлагащ офертите си търговец или др.), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт;

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством които Потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин;

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на Потребителя до възможностите на интернет пространството;

Браузър - софтуерна програма за компютър, смартфон или друго устройство, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни;

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

Информационна система - Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което, в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни;

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт;

IP Адрес ("IP address") е идентификационен номер, асоцииращ компютърно устройство, интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа;

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира Потребителя и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил;

Потребителско име е избран от Потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с други потребители и „Релакс Пойнт БГ“ ООД;

Потребителски профил е обособена част от уебсайта на „Релакс Пойнт БГ“ ООД, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от „Релакс Пойнт БГ“ ООД, съхранявана при него, ползвана и обработвана съгласно Политиката за лични данни и съобразно действащото законодателство, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между Потребителя и „Релакс Пойнт БГ“ ООД;

Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта relaxpoint.bg, предоставяща публично частична информация за Потребителя, включваща посочени от него данни - име, възраст, рождена дата, пол, местоживеене, снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки чрез платформата на „Релакс Пойнт БГ“ ООД, както и информация за негови действия в платформата, незабранена от потребителя чрез настройките на профила му, до които той има достъп по всяко време; както и информация за връзки и взаимодействия между потребителя и други потребители (онлайн приятелства);

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно;

Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

Ваучер - виртуален документ с уникален номер и секретен код, издаван на потребителя-купувач от „Релакс Пойнт БГ“ ООД, като администратор на сайта relaxpoint.bg, действащ по пълномощие от търговеца-продавач, в потвърждение на това, че при условията на чл.48 от Закона за защита на потребителите, потребителят-купувач е сключил с конкретен търговец-продавач, чрез информационната платформа relaxpoint.bg и разположената там електронна форма, конкретен договор за продажба от разстояние на конкретна стока/услуга, по обявени от търговеца промоционални цени, както и че е извършил авансовото плащане за част и или в цялост от цената на закупуваната от разстояние стока и/или услуга, направено в полза на търговеца-продавач според условията на сключения между тях договор, чрез превеждането му по сметка на администратора на сайта relaxpoint.bg.

Виртуален портфейл - база данни, даваща информация на Потребителя-купувач за натрупаните парични активи, условно наричани “разполагаема сума”, които може да се използват единствено за закупуване на стоки/услуги чрез relaxpoint.bg. По разпореждане на Потребителя-купувач в посочено от него време и за закупуване на посочена от него стока/услуга, от “разполагаемата сума” на промотиращия търговец ще бъде превеждана дължимата цена. Размерът на “разполагаемата сума” във виртуалния портфейл може да се регулира по желание на Потребителя-купувач съобразно възможностите му. В този случай отношенията между Потребителя-купувач и „Релакс Пойнт БГ“ ООД се уреждат с отделен договор;

Специални условия - общи условия в отделен профил (напр. Общи условия за групово пазаруване, Условия за обслужване на транзакции с банкови карти и др.);

Cookies (бисквитки) - малки текстови файлове, използвани съгласно Политиката за бисквитки, за съхраняване на малки частици информация локално в браузъра/устройството на Потребителя, с цел коректно функциониране на Сайта и предоставяне на максимално добри услуги..

Продажна цена е обявената до всеки артикул цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.

Търговец-продавач е всяко физическо или юридическо лице, което чрез Платформата, собственост на Администратора, промотира собствения си продукт или услуга чрез продажбата на Ваучери.

Потребител-купувач е всяко физическо или юридическо лице, което чрез Платформата, собственост на Администратора, закупува стоки/услуги онлайн по метода на груповото пазаруване.

Предмет на договора

1. „Релакс Пойнт БГ“ ООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване, чрез интернет сайта си relaxpoint.bg.

2. Договорът, чрез който потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от „Релакс Пойнт БГ“ ООД, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договора за покупко-продажба, потребителят се съгласява, както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.

3. Фирмата единствено и само поддържа интернет сайта relaxpoint.bg, като не носи отговорност при следните случаи:

  • За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на Администратора или трети лица, подизпълнители в сайта relaxpoint.bg;
  • За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на Фирмата.
  • За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки, банери, поставени на настоящия сайт;
  • За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди;
  • За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта ww.relaxpoint.bg", независещи от екипа на същия;
  • За вредите, причинени от закупуването на стоки/услуги, оферирани чрез сайта relaxpoint.bg и/или от действието/бездействието на продаващите ги търговци-продавачи във връзка с предоставянето на задължителна информация на Потребителите-купувачи съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите;

4. Потребителското име, с което потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на relaxpoint.bg. Когато потребителят промени потребителското си име, relaxpoint.bg не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

5. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно relaxpoint.bg за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му. Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

6. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, потребителят не може да извлича чрез технически средства или по технически начин, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на relaxpoint.bg, както да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на relaxpoint.bg.

Условия касаещи продажбата, закупуването и използването на ваучери

1. При закупуване на Ваучер и извършване на превод посредством изчерпателно изброените по-долу и в сайта начини, ние обработваме Вашата заявка за плащане, а Вие получавате ваучер за използване на офертата в страницата "Ваучери" в профила си.

2. Ако по някаква причина дадена офертата отпадне, не съществува никакъв риск - потребителят плаща само за оферта, която е влязла в сила и за която е получил ваучер в профила си!

3. Търговецът-продавач е длъжен да обслужи всеки потребител, притежаващ активиран ваучер, в съответствие с условията на офертата. В случай, че търговецът-продавач не може да изпълни условията на офертата, а потребителят-купувач му предяви ваучер в срока му на валидност, търговецът-продавач е длъжен да предостави на потребитеря-купувач стока или услуга, съответстваща на стойността на ваучера или да възстанови на същия заплатената от него сума. Ако потребителят избере услуга, надвишаваща стойността на заплатения ваучер, то той доплаща на рекламодателя разликата в стойността на услугата.

С подаването на поръчка за Ваучер за стока или услуга, Потребителят-купувач отправя предложение до Търговеца-продавач за закупуването на Ваучера/-ите, който/ито е избрал при условията, описани в тези Общи условия и във Ваучера. Ваучерът, който закупува Потребителят-купувач, може да бъде използван за покупката на стоки или услуги от Търговеца-продавач, като последният е отговорен за приемането на Ваучера като разменно средство.

Защита на лични данни

1. Администраторът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Администраторът има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

3. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, Администратора обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Имената и телефонния номер от поръчката са видими за Търговеца-продавач предоставил офертата, както и рекламните агенти отговарящи за промотирането на офертата, която закупува потребителят.

4. Администраторът събира и използва информацията за потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Администратора.

5. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки, под условие.

6. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

7. Администраторът се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато:

  • е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  • други посочени в закона случаи.

Условия за обслужване на транзакции с банкови карти и други

Администраторът гарантира защитата на личните данни на клиентите чрез relaxpoint.bg. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателните системи "ePay.bg", "Борика", "PayPal" и др. гарантиращи сигурността им. relaxpoint.bg няма достъп до данните на банковата карта на клиента и не съхранява номера на банкови карти.

Условия на интернет сайта на „Релакс Пойнт БГ“ ООД

Предлаганите в relaxpoint.bg продукти са широк асортимент услуги или стоки, предоставяни от различни фирми, които се представят под формата на промоционални дневни оферти. В страницата на всяка оферта е обявено подробно описание, съдържание, количество, цена, отстъпка, както и Търговеца-продавач.

Всички обявени цени в relaxpoint.bg са в български лева. Цените са крайни, с включен ДДС 20%.

Някои от платежните методи в relaxpoint.bg изискват допълнителни транзакционни такса, като банков превод – такса според тарифата на банката, която е за сметка на потребителя.

Поради спецификата на услугата си, relaxpoint".bg" предлага на потребителите възможност за отказ на вече направена поръчка и връщане на осъществено плащане в предвидения от Закона за защита на потребителите 14 дневен срок.

Когато поръчката касае оферта в сферата на туризма се прилагат условията за анулация на съответния туристически обект или условията за анулация описани в офертата. Ако такива не са описани, потребителят може да анулира вече направена резервация не по-късно от 7 дни преди датата на настаняване. След този срок анулация не е възможна и ваучерите се считат за използвани.

Суми по ваучери с изтекъл срок на валидност (срок за ползване) не се възстановяват.

В случай, че Администратора е изплатил към Търговеца-продавач сумите по заплатените от Потребителя-купувач ваучери, то последният следва да договори възстановяването на сумите по покупката си с Търговеца-продавач.

Възстановяването на сумата се извършва в срок до 30 работни дни след като потребителят предостави нужната информация (номера на ваучери, пин кодове на ваучери, банкова сметка към българска банка, имена на титуляра на сметката) на електронна поща admin@relaxpoint.bg. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 30 работни дни след като потребителят предостави нужната информация на електронна поща admin@relaxpoint.bg.

При извършване на покупка всеки потребител-купувач, съгласявайки се с посочените условия, сключва договор с фирмата, осигуряваща конкретната оферта. relaxpoint.bg не е страна по договора между потребителя-купувач и Търговеца-продавач, тъй като последният е продавач на стоките и услугите, а Администратора е продавач на нематериалните права, съдържащи се във Ваучерите на Търговеца-продавач.

В случай, че Потребителят-купувач е заплатил цената на дадена оферта, но не се е сдобил с Ваучер, а Търговецът-продавач няма възможност да му го осигури, то заплатената сума се възстановява на Потребителя-купувач в срок от 7 работни дни след като потребителят предостави нужната информация на електронна поща admin@relaxpoint.bg.

Считано от 15.2.2016 Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебна медиация, целта на която е даде възможност на потребителите за извънсъдебно решаване на спорове относно поръчки, направени онлайн. Платформата за извънсъдебно решаване на спорове е достъпна на следния адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

„Релакс Пойнт БГ“ ООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия и приложенията им едностранно, без изрично да уведомява за това Потребителите.